• ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ & วิทยาเขตพะเยา
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
ระบบฐานข้อมูลที่ให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ด้านพระพุทธศาสนา ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม